Het versterkt je weerstand, vergroot de fysieke mobiliteit, maakt je fit en energiek

Algemene voorwaarden lonneke.fit

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen lonneke.fit en een

cliënt waarop lonneke.fit deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze

voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen lonneke.fit

Lonneke.fit zal de behandelingen uitvoeren naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed

vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Lonneke.fit zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequentie van

de wijziging van of aanvulling op de behandeling, indien dit van toepassing is.

3. Afspraken

De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande

aan de afspraak, aan lonneke.fit door te geven (telefonisch, per e-mail of via Whatsapp). Indien de cliënt

deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag lonneke.fit de tijd voor de afgesproken behandeling bij

de cliënt in rekening te brengen.

Indien een cliënt later dan de afgesproken tijd op een afspraak komt, mag lonneke.fit de verloren tijd

inkorten en toch het gehele honorarium berekenen. Bij een vertraging van meer dan 15 minuten ten

opzichte van de afgesproken tijd kan lonneke.fit de afspraak annuleren en het gehele afgesproken

honorarium berekenen.

Lonneke.fit moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande

aan de afspraak aan de cliënt melden, tenzij er sprake is van ziekte of andere onvoorziene situaties.

Beide partijen hoeven zich niet aan bovengenoemde verplichtingen te houden indien zij gehinderd

worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant te voldoen.

Lonneke.fit vermeldt alle prijzen mondeling aan de cliënt en op de website. Genoemde prijzen zijn

inclusief BTW.

Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd.

5. Persoonsgegevens & privacy

Graag verwijs ik u naar de Privacyverklaring van lonneke.fit.

6. Geheimhouding

Lonneke.fit verplicht zicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft

medegedeeld ten behoeve van de behandeling.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van

de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,

lonneke.fit verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Lonneke.fit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan wanneer lonneke.fit is

uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke

aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Lonneke.fit is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die

de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging & diefstal

Lonneke.fit heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair,

apparatuur of producten beschadigt.

Lonneke.fit meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, dient deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf

werkdagen nadat deze heeft plaatsgevonden, gemeld te worden bij de eigenaar van lonneke.fit. Deze zal

samen met de cliënt naar een passende oplossing zoeken.

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien

de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft lonneke.fit het

recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Recht

Op elke overeenkomst tussen lonneke.fit en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval

van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan

steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot

stand komen van de overeenkomst. Lonneke.fit behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder

kennisgeving vooraf de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op

de website.

Lonneke.fit is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op sociale media plaatsen en kan hiervoor niet

aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren

dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van lonneke.fit.

Lonneke.fit kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk

beschermd materiaal door bezoekers.

Lonneke.fit betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van

informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

 

Aldus opgemaakt te Asten d.d. 17 mei 2018.