Het versterkt je weerstand, vergroot de fysieke mobiliteit, maakt je fit en energiek

Privacyverklaring lonneke.fit

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die lonneke.fit verwerkt van haar

cliënten.

Indien u cliënt wordt van lonneke.fit, of om andere reden persoonsgegevens aan lonneke.fit verstrekt

door het invullen van het contact formulier, te bellen, te mailen of op andere wijze contact te leggen met

lonneke.fit, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze

privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

lonneke.fit

Molenplein 9

5721 XJ Asten

Tel: 06-12242175

mail@lonneke.fit

2. Welke gegevens verwerkt lonneke.fit met welk doel

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres

Intakeformulier met eventuele gezondheidsgegevens en medicijngebruik. Informatie ten aanzien van de

gegeven behandeling en het afhandelen van uw betaling.

2.2. lonneke.fit verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uw naam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:

contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken; het versturen van uitnodigingen en

informatie over de diensten van lonneke.fit; het reageren op uw (aan)vraag; overige voorkomende

gevallen.

Uw gezondheidsgegevens en medicijngebruik worden gebruikt om deze in de voortgang van de

behandelingen te monitoren i.v.m mogelijke contra- indicaties bij diverse behandelingen.

De informatie ten aanzien van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele (lichamelijke)

reacties na te gaan welke behandeling deze reacties teweeg hebben gebracht.

lonneke.fit is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.

lonneke.fit heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan

16 jaar. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders

dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er

gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Bij het bezoek aan de praktijk door een minderjarige vragen wij toestemming aan ouders/verzorgers over

het verwerken van persoonlijke gegevens van de minderjarige.

2.3. E-mail berichtgeving:

lonneke.fit kan uw naam en e-mailadres gebruiken om informatie toe te sturen over activiteiten en

diensten van lonneke.fit. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk door het sturen van een email

naar: mail@lonneke.fit.

2.4. Informatie verstrekking aan derden:

lonneke.fit verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal gegevens uitsluitend verstekken om te

voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Niet-persoonlijke informatie

a. lonneke.fit heeft niet de intentie om, wanneer u de website bezoekt, automatisch anonieme of

geaggregeerde gegevens te verzamelen van niet- persoonlijke aard (bv. het type

computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en de gemiddelde tijd die u

er doorbracht en de pagina's die u heeft bekeken.) Deze anonieme gegevens zouden gebruikt kunnen

worden om de inhoud en het gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

lonneke.fit heeft met de provider hierover contact gehad en voor zover bekend gebeurt dit dus

momenteel ook niet. Mocht dit in de toekomst wijzigen, dan zal u hierover geïnformeerd worden.

b. De mogelijkheid bestaat dat op de website knoppen worden opgenomen om pagina's te promoten of te

delen op sociale netwerken (Facebook, Google+, Instagram, etc.) Deze knoppen worden gerealiseerd met

een code AddThis.com, die een cookie plaatst. U wordt verzocht de Privacyverklaring te lezen van

Facebook, Google+, Instagram, etc. om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen, die zij door

middel van deze code verwerken.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

lonneke.fit is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen van andere websites, noch voor de

uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van lonneke.fit terecht kwam via de website van

een derde.

5. Bewaartermijnen

lonneke.fit verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te

verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

6. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft lonneke.fit passende technische en organisatorische

maatregelen getroffen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

tegen te gaan.

7 Inzagerecht

7.1 Via de eigenaresse van lonneke.fit kunt u met toevoeging van een kopie van uw identiteitsbewijs,

paspoort of rijbewijs een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek indienen om uw

persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. lonneke.fit zal uw verzoek in behandeling

nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld

in artikel 2, kunt u contact opnemen met de eigenaresse van lonneke.fit.

7.3. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met

de eigenaresse van lonneke.fit via telefoonnummer: 06 – 12 24 21 75 of e-mail: mail@lonneke.fit.

8. Wijzigingen

lonneke.fit behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf

te wijzigen. Elke wijziging wordt via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze

privacyverklaring te bekijken.

 

Aldus opgemaakt te Asten d.d. 17 mei 2018.