Het versterkt je weerstand, vergroot de fysieke mobiliteit, maakt je fit en energiek

PRIVACY VERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in dit dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijv. uw huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik :

• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen evt. ook voor de volgende doeleinden worden gebruikt :

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw expliciete toestemming.

• Voor het bespreken van casuïstiek uit de praktijk met collega’s of in intervisiegroepen. Dit gebeurt altijd anoniem en onherkenbaar.

• Indien u de factuur die u ontvangt ter declaratie indient bij uw zorgverzekeraar dan vraagt uw zorgverzekeraar om de onderstaande gegevens :

- Uw naam, adres en woonplaats.

- Uw geboortedatum.

- De datum van de behandeling.

- Een korte omschrijving van de behandeling : Consult Shiatsu, prestatiecode 24102

- De kosten van het consult.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

 

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.

In uw dossier staan ook uw contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres.

Uw telefoonnummer wordt enkel gebruikt met betrekking tot het wijzigen, annuleren, verifiëren of informeren van gemaakte afspraken en voor het versturen van een betaalverzoek na afloop van een consult. Eventueel wordt gebruik gemaakt van SMS of WhatsApp om berichten hieromtrent te versturen.

Uw e-mailadres zal alleen met uw toestemming worden gebruikt voor onderstaande redenen:

• Versturen van een bevestiging, wijziging en herinnering van uw afspraak.

• Om u te informeren over relevante informatie m.b.t praktijkvoering of behandeling.

• Het versturen van de facturen.